بایگانیِ ژانویه 9, 2012

سفر (بخش دو ) یک – دو – سه

منتشرشده: ژانویه 9, 2012 در Uncategorized

 

سفر (بخش دو ) یک

 

از اتوبوس پیاده می شویم 

شهر خواب  است

از ستاره ها و دکۀ سیگار و منتظر ِ کسی در غربت

عکس عکس صید می کنیم در دوربین

پیاده تا خانۀ مادر /  بزرگ

فقط یک سیگار لازم است

آتش می زنیم در شهر ِ خواب

عکسیِ دیگر می گیریم  بیدار

کوله بر دوش راه می افتیم

رطوبت ِ شالی  /  عطر ِ علف

پیراهن ِ نرم  /  شلوار ِفروتن /  دیوارها خزه

یک سیگار و یک عکس ِ دیگر

آتش زدیم آنشب

مادر /  بزرگ خواب نیست

منتظرست /  تلفن کرده بودیم 

  حالا خواب است؟

عکس را آتش می زنم

چیزی از ما بخواهد بماند فردا /  آه 

 عکسها: سیگار و چای و مادر /  بزرگ کنار ِ چاه در مهتاب

باغ ِ باقلا و تو و مادر /  بزرگ  و انجیر بُن

سپیده و چیدنش  میوه درسبد ِ حصیر

نوری بر او  / حصیریست

نخوابیدی امشب مادر /  بزرگ؟

شما به خوابم مهمانید.

 

مهدی رودسری

2012-01-09

 

 

سفر (بخش دو ) دو

 

 او را می بینیم  : 

از ده سال پیش خیلی تفاوت کردی

جنس ِ او از جنس ِ ما نیست

در فکرم  به تو که خیلی متفاوتی با من

می پرسیم  : نزدیکترین راه به دریا ؟

  ساحل خلوت و ماسه ها گرم و نرم  وزانند امروز

بعدها در عکس درخشان ترند

از وسط  ِ شالی  ها  می گذریم

  عطر ِ گیج ِ علف  و نی   راز ها  

  می ایستیم 

     در بی انتها  با ما  جنگل

می گیریم

در درگاه ِ یکی از جنگل ها کپۀ آتشی

می گیریم 

و از ده سال ِ خاکستری  می گوییم

   آتش را خاموش می کنیم 

    دریا  در باد  میراند

دورتر برویم

موافقید.

 

مهدی رودسری

2012-01-10

 

 

سفر (بخش دو ) سه

 

در پرانتزیم

گاهی  خیابان می پریم

 می رسیم به  تابوت

و چون همیشه مصمم  در آن می چپیم

 تا طبقۀ هفت می رویم

  اسا تید  چای می نوشند

 نُت می نویسند

در دفتر ِ قلب ، خاطره

دفتر ِ مغز ،  تئوری

دفتر ِ معاش  ، موسیقی

   از انقلاب ِ شکوهمند و

شکوفه ها پر پر در سر

در خیابان  /  باقی ی جریان

مردانی که ماه ِ معجزه می چینند

گاهی زنانه به ستاره ها  نزدیک می شوند

حاصل : ثبت ِ هنر در دل

مساوی غربت در مسیر

سوی هستی  نو

تو .

 

مهدی رودسری

2012-01-12