بایگانیِ دسامبر, 2011

موِتـِفاهم (یک )

 

  سریع  در مانیتور ِ داخل  ِ چشم 

می نویسم تو را بیشتر دوست دارم

ای که زمین ِ گم شده را جستجو می کنی

 زخمی  به چرک نشسته  را می بینی

واز خاطره ها آواز می خوانی پـ ُر تصویر

تو را بیشتر دوست دارم

   ای  نگاه ِ زمستانی  امید ی دیگر در راه

که گفتگو می کنی  با تقدیر

تو را بیشتر دوست دارم 

تا مهلتی بدهی همراه  ِ چای و دود ی از سیگار

جای گوش دادن به زبان ِ دیگری

دیگری را بیشتر دوست دارم

منظره ها را از مناظره ها بیشتر از پرداختن به غوغای دیگری

بیشتر دوست دارم 

دوری از روز ی بی جستجو را 

 سکوت را

شب  و روشنای قطبی را 

بیشتر  دوست دارم .

 

مهدی رودسری

2011-12-22

 

 

موتِـفاهم ( دو )

 شب  را  فندکی آتشبار ِ سیگار می کند

خبرهای خوب می رسند

مثل شهاب هایی یکی یکی  نخ می بـُرند و

روی سینۀ سفید صفحۀ زمستانی می سـُرند

 مثل ِ اسکیت باز ِماهری خبرهای خوب می رقصند

  دقیق در مه و هم آوای نغمۀ  موزون ِ صحنه

 و چون همۀ مادران ِ خسته ناپدید می شوند

 مانده از غار ِ توچال دود 

 سیگار می کشم 

سیزده ساله ام  

 شب و اجاق ِ آتش و شیون ِ آبشار در کنارم

 آرامم

خبرهای خوب  هم تا همین حالا همراهانم

از نگاهم شهاب هایی  دیگر می گذرند

و فرو می روند  در انتهای  جنگل ِ  یادم

تا انتهای بیداری سیگار می کشیم 

 مانده از غار ِ توچال دود 

می نوشاند و می نوشیم  .

 

مهدی رودسری

2011-12-22

 

 

موتِـفاهم ( سه )

 

گفت : سر ِ رودی اگر تلخص *می کردید شاعرانه تر نبود؟

با آبگینه ایی در نگاه  توضیح داد

هموطنیم شاید

پرسید و  گفت من اسم های کوچکو گاهی گم می کنم

اسم ِ کوچک ِ شما مدت هاست

حتی اسم ِ کوچک ِ خودموگم کرده ام سالهاست

آدرس ِ جدید و قدیم  مهم نیست

 دلم جان

زنده ایم

چون آبگینه ایی که مایل است بچکد

  همواره  از نگاه  .

 

*تخلص

 

مهدی رودسری

2011-12-22

 

 

موتِـفاهم (چهار)

 

ایده های نو دانه دانه در آسمان 

صحن ِ زمین آمادۀ فصل ِ سرد است

فرود می آیند ایده ها تا دام بگذارند

 وردیف  شوند پیش ِ کفشها یی که فراموش می کنند

راه رفته بر نمی گردد تا پای پیر را ببیند

خم می شوم

 مشتی  شهوت ِ سفید بر می دارم

گلوله می کنم تا در تفنگم  بتِـپانم

و شلیک کنم  سوی بندی درشعر

دوباره  خم می شوم

با دستی که یخ نزده است نوازشت می کنم

اِی چشم های گوزنی  تنها و  مغرور

و گلوله ایی دیگر بر می چینم وشلیک می کنم

سوی ریسمان  ِ منتظر  ِ باد

  گردنبندی می سازم از یاد

مرواریدهایی تا برازندۀ مهمانی تو باشد

که به دلیلی شاخۀ درختی می شکنی

پرت می کنی در برابر ِ همۀ تمناهام

و از بندم

گردنبندم

بی اعتنا عبور می کنی.

 

مهدی رودسری

2011-12-24

  

بدون شرح (بیست وپنچ )

منتشرشده: دسامبر 17, 2011 در Uncategorized

 

دهن ِ آفتاب بوی  سیر می دهد

در کوچه های عمودی

به تنهایی  خود آگاهی

 و زبان ِ دراز ِ خورشید ِ بی رمق

چشم  عابران  را می لیسد

با نگاهی  بیگانه  از روز عبور می کنی

مشتاق ِ بیگانه ایی تا به  خانه  بری

عریانش کنی

تکه تکه در شهوت ِ اجاقت  بجوشانی

میان ِ گریۀ  مخمور ِ ودکا و غمزۀ  گربۀ  بیداری

 تقسیمش کنی /  بنوشی /  ببلعی

باقیمانده  از واقعه ایی فراموش ناشدنی  را

فرامشت ِ خشمی خاموش مچاله کنی

 بسته بندی شده در دود سیگاری

از پنچرۀ  نیم باز ماندۀ مسکین روانه  کنی

 سوی آخرین نفس ِ خورشید ِ قهوه صفت ِ نیم مست .

لعنتی  !  هوش ِ متروک  تاریکی

حالا حاکم است  

 تکرارش را می نویسی در صفحه ایی  سیاه

  از زخم ِ مداد ی  مجروح

که تاب ِ تراشی  دیگر  ندارد

 به  خروش ِ خستۀ خود  برمی گردی

   به بستر ِ لکنت ریز ِ بالش ها و پتو

باز به  تصویرها ی  دیواری  بی سایه

 بر می گردی به پرسه های  نگاهی

تا ارتفاع  سقف ِ صبور

 تا سپیدۀ  سکوت

برمی گرد ی

  به تنهایی  خود آگاهی .

 

مهدی رودسری

2011-12-17