بایگانیِ سپتامبر, 2011

بدون شرح( شش)

منتشرشده: سپتامبر 29, 2011 در Uncategorized

 

پاره های پنبه ای ِابر

تا به هم بچسبند

باران شوند

چاله ایی بکنم

خودم را بکارم

بشکفم / گل شوم

سایبان ِ صدایی که

آخی /  هی

هی از باران /  درامان

آخر ماندم

تو کجایی؟

هستم / مستم !

خیسم از هستی .

 

 

مهدی رودسری

2011-09-29

یاد

منتشرشده: سپتامبر 29, 2011 در Uncategorized

در انتظار ِ گودو / تو

تقسیم بر دو

جوان می شوی

به کافه ایی می روی

که غروب ها قهوه ایی ست

آوازش /  قهوه ایی

عطرش بوش  /  قهوه ایی

گربه ایی که بی خیال ِانتظار /  قهو ه ایی

چشم با او می گردانی

از گردونۀ در وارد می شود

دقیقاً جوانی او

در این عکس  /  قهو ه ایی

در پشت ِ تصویر

شعری به یادگار /  قهوه ایی

تو  / تقسیم بر دو

در انتظار گودو

جرعه ایی

قهوه ایی  

می نوشی .

 

مهدی رودسری

2011-09-29