بایگانیِ سپتامبر, 2011

بدون شرح( شش)

منتشرشده: سپتامبر 29, 2011 در Uncategorized

 

پاره های پنبه ای ِابر

تا به هم بچسبند

باران شوند

چاله ایی بکنم

خودم را بکارم

بشکفم / گل شوم

سایبان ِ صدایی که

آخی /  هی

هی از باران /  درامان

آخر ماندم

تو کجایی؟

هستم / مستم !

خیسم از هستی .

 

 

مهدی رودسری

2011-09-29

یاد

منتشرشده: سپتامبر 29, 2011 در Uncategorized

در انتظار ِ گودو / تو

تقسیم بر دو

جوان می شوی

به کافه ایی می روی

که غروب ها قهوه ایی ست

آوازش /  قهوه ایی

عطرش بوش  /  قهوه ایی

گربه ایی که بی خیال ِانتظار /  قهو ه ایی

چشم با او می گردانی

از گردونۀ در وارد می شود

دقیقاً جوانی او

در این عکس  /  قهو ه ایی

در پشت ِ تصویر

شعری به یادگار /  قهوه ایی

تو  / تقسیم بر دو

در انتظار گودو

جرعه ایی

قهوه ایی  

می نوشی .

 

مهدی رودسری

2011-09-29

گنجشک ِتنهایی (دو )

منتشرشده: سپتامبر 27, 2011 در Uncategorized

 

ایستاده ام

نشسته است

به راست بپیچ /  نمی فهمد !  می پیچم

به چپ برو /  نمی فهمد !   می روم

بلندتر می گویم : چرا نمی پری ؟  نمی فهمد !

پر  ِکافی ندارد؟

سفر طولانی ست؟ نمی پرد

نمی پرم

لنز دراز می کنم

از تنهایی بر می گیرم  تیک /  تیک /  گنجشک های تنهایی

بیداری ؟

و به مادر هم فکر نمی کنم

چه دوری ای  وطن!

حالا کرک های گلو را می غباراند /  شکار می کنم

غروب پدیدار می شود /  شکار می کنم

 قهوۀ تلخ   /  می نوشم

 تصویر ها ناب  /  شکار می کنم

مهم نیست که شب آمده /  آه

 عکس ها عکس   !  شکار می کنم

گنجشک ِ تنهایی  ،  بیداری ؟

هستم / هستی ؟

هستم /هستیم !

حالا ستاره شکار می کنیم

می شمریم تیک  تیک  با  دوربین

در حیاط  ِکوچک ِ غربت

می چسبانیم بر سقف ِ آسمان ِ خیال.

مهدی رودسری

2011-09-26

گنجشک ِتنهایی( یک )

منتشرشده: سپتامبر 27, 2011 در Uncategorized

 

همان برگ های سبز  ِگیلاس  ِکوهی

ناگاه /  گنجشگی / آه

چند بار با دوربین  شکارش می کنم از شاخۀ سربی

نگاهم می کند همچنان مخفی

هر دو نشسته ایم

یاد ِ مادر / وطن 

و دوری به ناگزیر/  بلاجبار

به سراغم نمی آید تا با هم یکی شویم

ناگاه /  گنجشک ِ تنهایی /  آه

بر دوشم

روی درختی که

می دانی

اوست .

 هستیم.

 

 

مهدی رودسری

2011-09-27

سفر ( بیست وسه)

منتشرشده: سپتامبر 21, 2011 در Uncategorized

 

هنوز شناوریم

ماه قهوه ای ست

 ازپلکان موجها می رویم پایین

زیر انبوه لاجوردی کف ها

هنوز کافه ایی هست

که عادت نکرده است

 از وطن چیزی بگوید

موافقی به داخلش برویم؟

شراب بنوشیم  آواز خوان

با سی تار /  تار  /  گیتار

خاطره ها و رویاها

و برقصیم  بی بهانه

با  بالالایکا /  بانجو /  بوزوکی

سفرها و مصاف ها

و پلک نبدیم  تا صبح

موافقی؟

اگرچه ساک های ما بر ساحل

 هنوز منتظرند

موافقی؟

 

مهدی رودسری

2011-09-21

 

سفر ( بیست و دو)

منتشرشده: سپتامبر 21, 2011 در Uncategorized

 

 

ساحل ِدیگری در پیش رو هست؟

نیست صحبت دیگری جزتلاقی ماسه با موج در شکن ِ چشمهای ما

سایبان ها را با سکوت دمساز می کنیم

گربۀ نرم ِ آفتاب در بغلم

خوابیده زیر پلک های او طراوتی همیشه جوان

و آسمان تا بی کران

پتوی آبی آرامشی که ریز ریز در آن

ابرها لکه می شوند و می میرند

می بینی؟

و می چرخیم برهنه به سوی یکدیگر

نور از گربه می گریزد

میان ما

سایه گسترده تر می شود

گم می شود فاصله از انزوای ما

دوباره به داخل هم ورود می کنیم

می سازیم سازهامان را هم کوک

و مصایب ِ سفر را فراموش می کنیم

بیداری؟

از جانب ِاو جوابی چشم باز می کند

آماده ام!

می نشیند مقابلم

می نشینم روبروی تنش

و گربۀ مشتاق نا گاه می جهد

 می دویم در پی اش

و جهان هیچوقت چنین بیدار و

خواب و

شناور نبوده است.

 

مهدی رودسری

2011-09-21

باز آی و دل ِتنگ ِ مرا

منتشرشده: سپتامبر 16, 2011 در Uncategorized

 

 

باز آی و دل ِتنگ ِ مرا…..

                           حافظ

 

 

دگر راهم  نمی برد ای دوست

به آن دیاری که از خوابم گریخته است

و حتی با مستی شرابی که شب ِ تولدت

  یادت هست؟ یا تولدم

کادو آورده بودی در لفاف ِ کاغذی شعرهایی از شاعری کهن

و شتابان شکستیم تا شقایق ِ درونش را شکوفان  

یادت هست ؟

   و تمام بطری را جرعه جرعه  

  پنهان  !  هان /  کجایی؟ 

کجایی  نوشیدیم

 در شبی که از گور گریخته بودی

یادت هست ؟

  تماس گرفته بودی از باجۀ  متروکی

  تا باهم دیداری  طولانی تر داشته باشیم

یادت هست؟ 

 به کافه ایی برویم

  یک وجب دورتر از بیمارستانی

 که نام دیگرش در حرف های  تو تیمارستانی

یادت هست؟

 نام  آشنا بود ای دوست

و نرسیدم چرا

نپرس چرا

چرا اتوبوس ها / شبها /  چرا

در خوابها /  چرا

 راه گم می کنند ای دوست

و تا گورها

 گور تو ای دوست

توقف نمی کنند.

 

مهدی رودسری

2011-09-16