بایگانیِ اکتبر, 2011

جنگ

منتشرشده: اکتبر 21, 2011 در Uncategorized

!!!!!!!!!!!!!  چه وحشیانه معمر قذافی وحشی را پس از تسلیم تکه تکه کردند سپاه ِ آزادی.

2011- 10 – 20

 

 

غشغشۀ وحشی مسلسل ها

قهقهۀ غول آسای بازوکاها

بذر ِ هراس در مزارع شادی

خون ِ جنون در رودهای رهایی

زهر خند ِ بی خمیازۀ خمپاره اندازها

هلهلۀ بی هدف ِ موشک ها

فرمانده گان ِ مفلوج مغز /  فرمان ِ مَرگاندن می دهند

سربازان ِ کور چشم  /  سرود ِ ویرانیدن می خوانند

از رنگین کمان ِ پس از باران  /  طوفان می زاید

 و هر بهار به تن پوش ِ سترگ ِ زمستانیش  / بس ظخیم تر می خزد

فاصلۀ انسان با انسان بی وقفه افزون تر می شود

می شود شفقت از شرم  /  شکل ِ شرایط ِ امروز

عشق شبیه عاشقی که خون ِ معشوق  می مکد بی تردید

و معشوق  به وحشتی عظیم  تبدیل می گردد که عشق / آه

از بوم  ِ نقاشان بینایی می گریزد

 واژه گم می شود در معانی شاعر

 به جای می ماند الکن حقیقت ِ واژه

به دار ِ قلم آرزو می کند آونگ بماند شعر

آویخته تر از آواز ِ صلح

که این گونه بی امید /  در باد

می رقصد آه کشان

 در  نگاه ِ  و نالۀ  نا امیدان

 آزاد .

 

مهدی رودسری

2011-10-21

بدون ِ شرح ها (هفت – هشت – نه )

منتشرشده: اکتبر 13, 2011 در Uncategorized

بدون  ِشرح  ( هفت )

 

به یقین وزن ِ این قطعه باید  /  شاید غلط باشد

ما ارکستر سه نفره  با سایۀ  یکی  که  گریخته از نور ِ آباژور

پخشیده در یلۀ صندلی ها

همان تصمیم  روز ِ قبل که حالا سیگار می کشد

  آرامش  /  نت را طولانی کنید /  اجرا شد

باد آرام گرفت /  باران بند آمد

بر درخت پاییزی برگ های زرد باقی ماند

او ایستاد /  چترش را بست   /  به پنچره نگاه  /   آه

موسیقی  /  می شنوی؟

فراموش نکنیم که وزن ِ این قطعه شاید

 رفته سیگار بکشد

  قهوه سرد شد / سایه ، خاکستر

به یقین باید گفت  نوش / فندک / یک بار ِ دیگر

بیا

شاید راست باشد

دوباره باید ادامه داد

 بر گردد.

 

مهدی رودسری

2011-10-13

 

بدون ِ شرح ( هشت )

 

خنکی پاییزی بر صورت  ِ سگ

جاده انگار بی انتها

سی –  دی  /  کلهر  /  چهار گاه

سعی می کنم سیگار نکشم

باد ِ کمانچه موهای سگ را شانه می کشد

آرپژها از یادها  /  هوس ِ قهوۀ تلخ

اگه یه کافه دیدی توقف کن /  هوسه

هیچ  چهارراهی  در مسیر  /  نیست ؟

هست  ،  به تو فکر می کنم

شادی  /  صدای سگ  /  موسیقی   /  مست ِ او

باور ِ جنگل  /  سرو سرو /  دیدن ِ ما  /   پاییز

لرزش ِ رگ های آبی  خـُنک/   آبی رنگ بر صورت

خاطره ایی قدیمی

مستقیم  به تو فکر می کنم

اگه دیدی توقف کن

چهار راهی /  کافه

هوسه.

 

مهدی رودسری

2011-10-13

 

بدون ِ شرح ( نه )

 

 

روی میز شیشه ایی  /  حباب های باران

 زیر ِ سایبان ِ خسته  /   تنها  ایستاده   /    من

بر برگ های گیاه ِ افریقایی   /  نشسته  نم

روی برگ های نارنجی  رُ زبـِـری  /  شبنم

بر دیوار /  سار ِ تنهایی

روی بام ها مه 

صدای ترکیدن ِ حباب ها زیر ِ چرخ ها از کوچه

گاهی نغمۀ خدا حافظی از مرغی  در خواب ِ گوش ها

می شکاند نگاه

ساعت از شش گذشته

پرنده  در گوشۀ چشم   /  هوا  /  آه  

ساعت ها ست  فکر می کنم به توست

غروب مثل ِ قهوۀ  فراموش  شده  در  دستم 

 آشنا تر از همیشه  نگا ت  در چشمم   /  از قاب  

 عینک را پاک می کنم  از نم ِ باران /  شیشه

پاک می کنی نمباران را از شیشه  /  عینک

مستقیم به تو فکر می کنم

فکر می کنم به من فکر می کنی . 

 

مهدی رودسری

2011-10-13