بایگانیِ سپتامبر 21, 2011

سفر ( بیست وسه)

منتشرشده: سپتامبر 21, 2011 در Uncategorized

 

هنوز شناوریم

ماه قهوه ای ست

 ازپلکان موجها می رویم پایین

زیر انبوه لاجوردی کف ها

هنوز کافه ایی هست

که عادت نکرده است

 از وطن چیزی بگوید

موافقی به داخلش برویم؟

شراب بنوشیم  آواز خوان

با سی تار /  تار  /  گیتار

خاطره ها و رویاها

و برقصیم  بی بهانه

با  بالالایکا /  بانجو /  بوزوکی

سفرها و مصاف ها

و پلک نبدیم  تا صبح

موافقی؟

اگرچه ساک های ما بر ساحل

 هنوز منتظرند

موافقی؟

 

مهدی رودسری

2011-09-21

 

سفر ( بیست و دو)

منتشرشده: سپتامبر 21, 2011 در Uncategorized

 

 

ساحل ِدیگری در پیش رو هست؟

نیست صحبت دیگری جزتلاقی ماسه با موج در شکن ِ چشمهای ما

سایبان ها را با سکوت دمساز می کنیم

گربۀ نرم ِ آفتاب در بغلم

خوابیده زیر پلک های او طراوتی همیشه جوان

و آسمان تا بی کران

پتوی آبی آرامشی که ریز ریز در آن

ابرها لکه می شوند و می میرند

می بینی؟

و می چرخیم برهنه به سوی یکدیگر

نور از گربه می گریزد

میان ما

سایه گسترده تر می شود

گم می شود فاصله از انزوای ما

دوباره به داخل هم ورود می کنیم

می سازیم سازهامان را هم کوک

و مصایب ِ سفر را فراموش می کنیم

بیداری؟

از جانب ِاو جوابی چشم باز می کند

آماده ام!

می نشیند مقابلم

می نشینم روبروی تنش

و گربۀ مشتاق نا گاه می جهد

 می دویم در پی اش

و جهان هیچوقت چنین بیدار و

خواب و

شناور نبوده است.

 

مهدی رودسری

2011-09-21