بایگانیِ اکتبر 11, 2011

سفر( بیست و پنچ)

منتشرشده: اکتبر 11, 2011 در Uncategorized

 

فقط یک نفر مانده با راننده

در آخرین ایستگاه

دیگری فقط سایه ایی /  اِی

کنار ِما /  اما  /  راه   تمام نشده

چون یک قـُلـُپ از قهوۀ سرد

اتوبوسها / در دورها /  تابوتند

ما خسته /  اما نیستیم /  فندک

و یک قـُلـُپ دیگر از قهوۀ سرد /  گرمای دود

اشارۀ دوبارۀ ما به ماه /  ماه به ما

وحرفهایی /  کودکی  /  جوک  /  سیاست

کار ِ شاق ِ شبانه که بی شباهت به شهامت ِ عاشق برای انتقام گرفتن از عشق نیست

و دود  /  یک قـُلـُپ ِ دیگر

معشوق  /   سایه به سایه

دیدار ِ دو تنهایی در ته شب .

 

مهدی رودسری

2011-10-11

سفر (بیست و چهار )

منتشرشده: اکتبر 11, 2011 در Uncategorized

 

چراغهای ماشینها / ستاره ها ی خفه

روبروی جادۀ  نگاه  ِما /  راه

در ایستگاه /  ماه

معلوم نیست

مهم نیست این بار هم

راننده همان دیشبی باشد

سیگاری /  آشنا

آخرش کشیدیم

درایستگاه آخر

 معلوم نیست ماه   /  کجای آسمان  /  گمشده دارد /  نیست

ما انتظار می کشیم

کسی می دود

حالا به ما اضافه می شود

معلوم است که اتوبوس در ساعت ِ مقرر

آبی و خاکستری

تیک تاک  /  راهنما سرخ /  تیک تاک

می رسد

یک به اضافۀ ما / راه /  ردیف می شویم

  می ایستد

ماه از ولگردی بر می گردد

سوار می شویم

راننده همان  دیشبی /  هی /  های

بوی سیگار /  در وقتی بسته می شود

ماه از پشت ِ پنچره /  مسافر ِروبرو  شبیه ما

فکر می کنم  به آخرین ایستگاه  /  سیگار و  سیگاری

جادۀ نورانی /  کجایی؟

در راهم.

 

مهدی رودسری

2011-10-11