بایگانیِ اکتبر 3, 2011

یاد وار

منتشرشده: اکتبر 3, 2011 در Uncategorized

 

ما مقابل ِ ماه نمی ایستیم

قد خم می کنیم

بدون سلام  / چطوری

چه چیز ها دیدی تعریف کن

یه گیلاس ِ دیگه بزنیم به سلامتی

بدون ِ خدا حافظی

و کارت ِعبورتو که گم نکردی؟

 عبور می کنیم از در

هلال ِ ماه در پیشانی

شب /  پهناور

آ ه  /  ها ها.

 

مهدی رودسری

2011-10-03

ما

منتشرشده: اکتبر 3, 2011 در Uncategorized

 

ما اینجا با ماه

هیچوقت تنها نیستیم

هیچکسی نیستیم کنار ِکسی

فکرمی کنم مثل ِ موزهای روی پیشخوان

چرا روبرویش نیستم

تا تکه ایی جدا کندم با چاقو

دهان بازکند درعطر ِ ماتیک

بفشارد مروارید بر حسرت ِ تن

سفید بنشاند هوس هوس بر زبان

تکۀ شعری

لبخندی    

پاداشش .

 

مهدی رودسری

2011-10-03