بایگانیِ نوامبر, 2013

خاک ِغریب( بیست و پنچ )

منتشرشده: نوامبر 27, 2013 در Uncategorized

 

لب شکافته ناودان

ریزش ِباران

استارت ِهمسایه

سرفۀ اگزوز

عطسۀ گربه

خانۀ بی من

عبور داغ ِآب از کافی میکر

عبور زخمی عمر از کوچه

عبور بشکن ِشادی از میان ِدو انگشت ِشعر خوان ِ شانس

هی می گه بلیطم بُرد هی می گه بُردم بلیطم

عبور شوخ کلید از قفل ِزنگ زده

که ناگهان می شکند

عبور موج از دریا

بر من می پاشد

عبور  پاشنۀ  سالسا در سالگرد ِ ازدواج مه بانو با جورج

عبور خیس ِلباس از رینگ ِ بوکس با سرما

خبرهای خونین می دانند

عبور پیروز ِگوش

غیر قابل ِ شناسایی

در باز می کند

عبور گربه از ما

می شنوم

باز اشتباه آمدی

می بینم

برمی گردم

برمی گردی .

 

مهدی رودسری

2013-11-27

   

خاک ِغریب( بیست و چهار)

منتشرشده: نوامبر 12, 2013 در Uncategorized

 

دور بود

دیر رسیدیم

و سرزمینی که مادر نبود

راننده شد

چقدر رود   چقدر پُل

چقدر ماندن روبروی انتظار

چقدر ریل  چقدر عبور آهستۀ قطار

بعضی جنگل ها جیغ می کشیدند در پنجره ها

بعضی آبشارها بی انتها گِله می بافتند

از عشق و بی وفایی

از خیانت و بخشش

پرچم هایی سوراخ سوراخ از گلوله ها

ایستاده در گلوی بادها

که فرو نمی افتادند

دیدیم

تا می پوسیدند مثل ِ همین لحظه

که خواستی بگی خسته ام از این همه شعر

اگر قلمت را بشکنی شرط می بندم

دراز بکشم کنارت

تا یک ستاره جرئت کند

بیفتد روی چشمت

و بر نخیزد تا نزد من اعتراف کنی

که نیمی از دور بودن از منی

که نیمی از دیر رسیدن به منی . 

مهدی رودسری

2013-11-12