بایگانیِ فوریه 12, 2013

انتظار می کشیدم داشتم

منتشرشده: فوریه 12, 2013 در Uncategorized

انتظار می کشیدم داشتم

ابرپاره می شدم بودم

خورشید ِ خسته به دیدار ِ بیوۀ دنیا

آن طرف ِ رویا رفته بود

ماه به شکل ِ مغلوبی

گاه در می آورد و می بارید مرطوبی

و قطع نمی شد جیغ ِ جهان نشانی داشت

توقف کرد عاقبت خانه را

آمبولانس

برداشت با لگد لای ناله را

 وارد شدیم با برانکارد همراه کارد

دیدیم که مدرک ِ خون از تیغه تا دسته

روی پیراهنش چند قطعه سیب داشت

همان پوستی که معمولن سرخ می خرید می رقصید

از گردنش پلیس دایرۀ بریده را هی زخم ِفلاش

انگار کافی نبود و بی تعارف

روح سرگردانش را هم عبوری می زد

 

همسایه های خواب خوب

فاصلۀ بیداری تا کنجکاوی رامعیوب

می لنگیدند و جواب از سِلفون ها

می گرفتند و پاسخ به ور ورها  

می دادند و پاچین ِ ربدوشامبرها

چشم نداشت که بعضی ها

 می افتادند و باقی ها

دندان به خنده مسواک کرده برف

با لکه های زرد باز پارو باز می شدند

 

سوال ِ دیگری هم بود؟

نسبت ِ شما با مقتول

از کجا مهاجرت کرده بود؟

 

به مانا یاد ِ سیاسی سابق مسعود سین

 که سرگذشتی چون دندانه های مفقود یک شانه داشت.

 

مهدی رودسری

2013-02-12