بایگانیِ فوریه 20, 2013

ما را تـــُن

منتشرشده: فوریه 20, 2013 در Uncategorized

 

 شلیک می کند  

یک گلوله فقط

کیــــــــــــــــــــــــــو

اسب می ایستد

درجا سم می کوبد

پـــَـــــتـــــَــک

گلوله لا له لا له لا له لا

نمی ایستد می تازد

کیــــــــــــــــــــــــو

نمی دود می ایستد

پــتـــــــــــــــــــــــــکو

شتاب مرگ

در شب آرام خیره

 در درونم امعا و احشاء

 با لرز و ترس و ترس و لرز

جاری است جاری

قــــــــــــــــــــــــــرررررر

 خونم رواااااااااا ن  

 

به فرار معتادیم

به بازی ی اسب و گلوله

مار و نردبام

کیو پتکو کیو پتکو پتکو

گلوله ایی که می دردم  

کیو

تو شلیک کردی

 پتکو

من پشت درم .

 

هنگامه کسرائی

2013-02-19