بایگانیِ فوریه 25, 2013

وطن

منتشرشده: فوریه 25, 2013 در Uncategorized

 

دزدی آسانه دیوار خراب کن و پنجره بشکن

فریاد ِ بالش ها که درآمد گلوله باران کن

خواب ببُر و ساکت نکن گریۀ مسلسل ها

تا پتو سوراخ در سوراخ بباره خیس

زیر ِتخت پنهان بشه وطن تا شانس ِ بعد

بگیر و با خودت ببر.

گفت : دزد بود و دزدیده شد

خزه های خزر دست بند ِجنگلی

میخک های سفید ، غنچه های سرخ ِآذری

و لیوان هایی پُر از شعر چرب ِ شیراز

گلدانی از نفت ِ آبادان

و هیئت ِ حسن نیت ِ زوّار از خراسان

آوازهای آوارۀ کردستان

و دیگر نمی دانم چرا فرار نمی کنی

از تفکر این همه دیدار ای یار  

طول ِ مدلول  مثل  دیواره

ازعرض ِ دال حرف می باره

گفتم : دزد ِ بعدی نقاب داره

گفت : نداره استدلالِ ِدیگر است

داره   که منطق ِ مسلط  است.

 

مهدی رودسری

2013-02-25

 

 

 

و حالا رویا

منتشرشده: فوریه 25, 2013 در Uncategorized

 

و حالا رویا

وقتی نیست که پشت ِ شیشه ها به خیابان نظر کنید

خون فرش ِ پنجره بر سنگ

خیابان نیست نگاه ببینید

جویبار ِفرش سنگ ِ روان

نیست شیشه بر پنجره

حنجره بشنوید شما آواز خنجر می خواند:

حالا وقت ِ آنه که اینی به دینی شیشه بزنه

روبروی باران شکسته بباره پنجره

خاطره ببینه خیابان چهار خونه چوب

دور از ما چقدر نزدیک می بینه

 

نتیجه : پشت ِ حالا خیلی رویا

 نایستاده و نه عبور می کنه

آن حالا وقتی نیست

 وقتِ این است موضوع :

 باز نرودا پنجره در شعر ِ شاملو شد

شیشه شکستیم.

 

مهدی رودسری

2013-02-25