بایگانیِ اوت 13, 2013

سفر ( پنج ) بخش ِسوم

منتشرشده: اوت 13, 2013 در Uncategorized

 

با تار برو مروتی کن

تا تار تو را یکی نکاناد

یک دم به یکی یک تار بستیم

یک تا تاریکی ی تاریخ نخواناد .

 

مهدی رودسری

2013-08-13

 

سفر ( چهار ) بخش ِسوم

منتشرشده: اوت 13, 2013 در Uncategorized

 

دریاچۀ آرام خود نمی داند از موج ها چه می دانیم

ایستاده بر تخته سنگی سخت صاف

خود نمی داند از کفش ها چه می دانیم

وطنی که وطن ِ دوم ما خود نمی داند

از وطن ِ اول چه می دانیم

وطن ِ اول از وطن ِ دوم نمی داند

خود نمی دانیم دوم قبل از اول است

یا ادامه می دهیم دریاچۀ آرام

اول و دوم نمی دانیم

کدام ایستاده بر تخته سنگ

نمی دانیم .

 

مهدی رودسری

2013-08-13

 

سفر ( سه ) بخش ِسوم

منتشرشده: اوت 13, 2013 در Uncategorized

 

از باران بیزار است وقتی چتر ندارد و خیس می شود

از آفتاب بیزار است وقتی کلاه ندارد و می سوزد

از دریا بیزار…وقتی شنا نمی داند و غرق می شود

از  کوه بیزار…وقتی پوتین هاش پاره  می شود

از عشق از پرواز از بوسه از آزادی از رقص و از جوک

از آواز ِ ساز و از ترنم ِشعر و از گردش ِ قلم در قصه

از شادی شوتیدن ِ توپ در بازی

و از بیان ِ استدلال ِ فلسفه در منطق ِممکن

بیزار است این خدا پرست

لباس اسکناس به تن کرده است

و پیوسته با زبان ِ خرده پول ها امر می کند

که بیزار است از آنچه انسانی ست

از آنکه انسان است

و این چنین است که ما نمرده ایم.

 

مهدی رودسری

2013-08-13

  

 

سفر ( دو ) بخش ِسوم

منتشرشده: اوت 13, 2013 در Uncategorized

 

باران عالم را بر داشت

در جاده بودیم جاده را بر داشت

در خانه بودی خانه را برداشت

سیب ها هنوز روی درخت سیب ها را بر داشت

سگی که صاحبش را سیل برد برداشت

یک بادبادک که بندش برید

یک گربۀ خودسر روی صندلی را برداشت

و در ساعت ِ هفت ایستادیم

غروب در افق شعله کشید

شمع قامت راست کرد

از نو جاده و خانه و درخت ِ سیب

از نو سگ و گربه و صندلی

از نو بستن ِ بندی بر گردن ِ بادبادک

در ساعت ِ هفت مسابقۀ مهیج ِ پُر بیننده از کانال ِ هفت

از نو

نو .

 

مهدی رودسری

2013-08-13

 

 

سفر ( یک ) بخش ِسوم

منتشرشده: اوت 13, 2013 در Uncategorized

 

جاده پُر ماشین

در دور پیچ ِ راه

در مرتع چند کهر و چند ابلق

هفته ها بود نیامده بودیم

می دانی  ری سیست های واقعی  ری سیست های تخیلی را

که اسب دوست دارند دوست ندارند

از ما پیچ می گذرد

بگذریم

هفته ها بود که بحث ها به اسب ها ختم می شد

می دانی اسب ها از  ری سیست ها  رَم می کنند

هفته ها بود که اسب ها به بحث ها

هفته ها چون قطرات ِ باران

سم ضربه هایی چنین بر جادۀ خیس.

 

مهدی رودسری

2013-08-13