بایگانیِ آگوست 13, 2013

سفر ( پنج ) بخش ِسوم

منتشرشده: آگوست 13, 2013 در Uncategorized

 

با تار برو مروتی کن

تا تار تو را یکی نکاناد

یک دم به یکی یک تار بستیم

یک تا تاریکی ی تاریخ نخواناد .

 

مهدی رودسری

2013-08-13

 

سفر ( چهار ) بخش ِسوم

منتشرشده: آگوست 13, 2013 در Uncategorized

 

دریاچۀ آرام خود نمی داند از موج ها چه می دانیم

ایستاده بر تخته سنگی سخت صاف

خود نمی داند از کفش ها چه می دانیم

وطنی که وطن ِ دوم ما خود نمی داند

از وطن ِ اول چه می دانیم

وطن ِ اول از وطن ِ دوم نمی داند

خود نمی دانیم دوم قبل از اول است

یا ادامه می دهیم دریاچۀ آرام

اول و دوم نمی دانیم

کدام ایستاده بر تخته سنگ

نمی دانیم .

 

مهدی رودسری

2013-08-13