بایگانیِ مارس 1, 2014

تیشه بر ریشۀ شیشه ( پنج )

منتشرشده: مارس 1, 2014 در Uncategorized

 

شیر خور تا شیر شوی

مثل ِ شیر شهیر شوی

شیر ِ شب های زمستان

در زد و مریض احوال بودم

سه ماه ِ تمام

از تولد تا مرگ شاید

هر صبح در زد و

مریض بودم

احوال ِ شیری ام ندید

ببین چطور در باز می کنم

شیری مساوی با …

این روزها جنگی جدید و قدیمی در گیر است

میان ِ شعر دولتی با شعر غیر دولتی

شعر ِ متعهد با شعر ِ بی تعهد

شعر ِعمومی با شعر ِخصوصی

شعر ِ کوفت با شعر ِ مرض

سم و زهر و هر آنچه با شعر یگانه و بیگانه است

شعر شعر است

سلطه نمی پذیرد

معنا پذیر نیست

تاویل چرا هست

شعر جدی را می گویم

بکنید.

 

مهدی رودسری

2014-03-01