بایگانیِ مارس 5, 2014

 

برف ِ بی رمقی امروز مهمان است

بیا بیرون از فیس بوک ببیندت

بیرون برو از خانه ببیندت

بگذر از کوچه ببیندت

از خیابان گذر کن ببیندت

در فنجان ِ قهوه

در قهوه فروشی ِغروب های فراموشی

در فال ِ امروز ببیندت :

زرافه ایی که به دوش می کشی امروز

به تنهایی  در لایتناهی

آتشی در یک قدمی جنگل

جنگلی در یک قدمی آتش و جنگ است

زرافه را به دوش می کشی و از خویش شرم نمی کنی

که با دو چشم زرافه ایی کوری

از خودت بیرون بیا بیرون ببینمت

در بیرون دید و پسندید و پرسید:

وقت نبستم ساعت چنده ؟

برف ِ بی رمقی زیر پام

آب می شد دوازده گفتم شاید

گفتم امشب مهمان ِ منی .

 

مهدی رودسری

2014-03-05

 

 

تیشه بر ریشۀ شیشه ( بیست ودو)

منتشرشده: مارس 5, 2014 در Uncategorized

 

آدم بودم

حوا سیب ام داد

مار با دو نیش به فاصلۀ شیش خندید

حوا اول سیب را بویید

بعد بوسید سیب من وا دادم

آدم بودم موز شدم

به مار اعتماد کردم

استپان ماکسیموفوویچ رکورد ِ موز خوری در گینس دارد

موز شد و حوا سیب گاز زد

موز شدم و بودم تا داد

چون موز مرموزتر

نیش خندۀ مار در فاصلۀ شیش

وقتی سیب ِ اعتماد سوراخ است

سوزن راهِ گریز

این جاده تا حوا گاز می دهد

آدم از سوراخ می گذراند سوزن

تو روبروی منی

استپان ماکسیموفوویچ حالا

دو دُم موز مار اختیار دارید رکورد دارد

حوا بود

آدم دید

سیب داد

موز گرفت

پوست کند

بویید

بوسید و لیسید

تن برفِ همین نشانی در قرمز و زرد ِنقشه

شهر ِ قطب خیز / شش ماه یخ

سیب شش منجمد ماه موز خیس

شهر ِ قطب خیز ِ بهشت

زیر و روی زندگی

روبروی کوچه روح

حالا همسایۀ استپان ماکسیموفوویچ او

رکورد در سه موز مار دُم دارد .

مهدی رودسری

2014-03-05