بایگانیِ آگوست 9, 2011

بلبل

منتشرشده: آگوست 9, 2011 در Uncategorized
 
 

 

لب لب / تن ها تن 

نـُت ها / تـُُن تـُُن 

باز از باغ / ساز 

پر می پراند پُـر پـُُر 

می تکانم تن تن /  از رفتن 

می تکانم پر پر 

 بـُُل بـُُل می جهانم از دهان 

جای تو بر درخت / آوازی 

می نشانم نـُُک نـُُک / بر شاخه 

تک تک شاخه ها 

تن ها لب/ تـُُن لب 

نـُُت هایی  / تن لب 

تنها / تـُُن هایی .  

مهدی رودسری 

2011-08-09  

 
 
 

خلاء

منتشرشده: آگوست 9, 2011 در Uncategorized

 

دگمه ایی گمشده از پیراهنم

و یافت می نشوم

حالا که گمشده ام

به جستجوی من ننگر

زیر پا را / نگاه نکن

میان ترمز و گاز و کلاج

همیشه یک فضای خالی از اعتماد هم هست

که نام مرا هشدار می دهد / می زند هُش دار:

نگاه نکن 

به جستجوی من زیر پا را /  وقتی که تنهایی

 بران /   و بدان

تا  جستجوی نگاه تو

 جاده / با مرگ

جناق شکسته است

در آخرین کافه ایی که می دانی

با هم / در آن

حرفها زدیم

خوردیم و

 نوشیدیم.

 

مهدی رودسری

2011-08-09