بایگانیِ آگوست 16, 2011

1تابستانی

منتشرشده: آگوست 16, 2011 در Uncategorized

 

به شکل تو نشست کنارم

سیگار کشید و کاموا بافت

نرمۀ بارانی / سردی نسیم / خمیازۀ آفتاب

ساعت از چهار به هفت رسید

خسته از مه بودن /  آه  / چتر بسته

خیس شدم کشید

رفتم  به پانزده سالگی / آه / ها!

 سلام دوچرخه

و سوار شدم / راندم / رانده شدم / تا رسیدم

سلام مادر

و کنار تو نشستم .

 

مهدی رودسری

2011-08-15

تب ریز

منتشرشده: آگوست 16, 2011 در Uncategorized

 

از شهیدان ِ نگاهت / ناله هرگز بر نخاست

گوئیا از سرمه دادند آب / شمشیر را

                                            صائب

 

روی دیوار / سار / میوه پوست می کند / سرخ

 قطره / قطره / سرخ /  روی نوکش / سرخ / می بینی ؟

می بینم / می چینم / به دوش می کشم / می شورم

می دزدم آب / از ظرف ِ رفته ها / می شنوی ؟

ناله وزن می کنند سنگین / سنگین

گاهی می رقصاننمان / گاه می چرخاننمان / در کف / کفه ها

مست / هستی؟ می شنوی ؟ می بینی ؟

 هستم

روی دیوار / سار

از شمشیر تقدیر / گوئیا / زار / زار .

 

مهدی رودسری

2011-08-15