بایگانیِ مارس 2, 2013

سخنرانی

منتشرشده: مارس 2, 2013 در Uncategorized

پیروان جمع

دوستان ِ نیم دشمن بر فرش ها نشسته  

آنتن ها ایستاده سرک می کشند

روی تنهایی صندلی

وردی ریش می خواند

ریش ناگاه فالش می شود

گیر می کند در سینه خلط

پاشنه بر پاشنه می فشرد کفش

مضاعف یعنی درد ِ داغ

من از تی وی می بینم

غلط می راند لغت… اَخ … تف

خلط دان غریو می کشد

تکبیرررررررررررررررر 

هورااااااااااااااااااااااااااااااا.

 

مهدی رودسری

2013-03-02