بایگانیِ مارس 5, 2013

اعتراف

منتشرشده: مارس 5, 2013 در Uncategorized

 

سیخ نگام کرد به او پیچیدم

ذغال حسود بود سرخ شد کبابم کرد  

میان زندان ِ نان رهایم کرد

کسی که ناز داشت ناخن هاش لاکِ سیاه داشت

در یک دست کارد  و دستِ دیگرش چنگال داشت

تکه تکه برید مرا و تکه ایی برداشت

ماتیک ِ بنفش داشت

چون بی گناهان مرواریدهای خوش تراش داشت

آن سوی بنفشه ها بودند  

جوید مرا با لذتِ تمام تا جوینده شدم

قلپی قورتم داد

تکه های دیگر هم … هم هم

شدم این که می دانی

آن نگاه که نمی دانم

هست یا آتش بود

بگذریم .

 

مهدی رودسری

2013-03-05

 

درد کجا نیست؟

منتشرشده: مارس 5, 2013 در Uncategorized

  

درد کجا نیست که چشم می زند همه سو داد

 از پنجره فریاد که خوابش نمی آید

گاهی تفنگم به خودم شلیک می کنم

تانکم و شعله بر شهرم می افکنم

بمبم بر خانه ام می بارم

رایانه ایی زیرجلکی مین ِانفجار

مسلسلم تی وی و رادیو می سراسرم

شکر خدا گاهی پهپادِ قاتلم 

می بینم از دور و از نزدیک جان می ستانم

برای گلوها گره طنابم دارم

زندگان را مثل خلال دندانم آونگ می کنم

زندان بان ِ شب و روزم گاهی

مهمان دار ِزندان بانم

 با ذره بین رویا شکار می کنم

دور از جان ِ سایه ابتدا شکنجه و بعد

خاکستر از نعش فوت و نوش جان می کنم

به غرغر ِیک لیوان آب گوارا گاهی اکتفا می کنم

گاهی دهان مسواک می کنم

در انتهای بی گناهی نشسته انسانم

 در فراموشگاه معمولن شاعرم

قافیه را لغت به مُغت

با لذت ِ تمام ردیف می کنم.  

 

مهدی رودسری

2013-03-04