بایگانیِ ژوئیه 9, 2011

ما و پرنده ها 1

منتشرشده: ژوئیه 9, 2011 در Uncategorized

ما و پرنده ها

یک

 

جیان جو – جو

روی بامها

پر سیاه

نوک زرد

سینه ها گاهی سفید

گاهی سرخ

من مرگ ِ هیچ شاعری را

که سار نیست

وهست

ساده نمی گیرم

جیان جو – جو.

 

مهدی رودسری

2011-05-28

ما و پرنده ها 2

منتشرشده: ژوئیه 9, 2011 در Uncategorized

ما و پرنده ها

دو 

تقریباً دوتا بودند

با دو تخم ِ داخل ِ بدنش یکی

چهار تا شدند در اواسط تابستان ِصورتی

ولرما گرمای گاه در سینه و گاه در قلبم عرق

جیان جو- جوها

 همسایه ها

به تعداد ما چشم سیاه ها

چشم های بادامی دارند

گاهی در پیاده روها قدم می زنند

ما را هم می بینند

که پرواز می کنیم

بدون سوالی به پاسخی  

سلامی پرتاب می کنیم  و می گذریم

جیا ن جوها- جو

طبیعی هستیم یا مستیم

از چه می ترسی

تنهایی.

 

مهدی رودسری

 

2011-05-28