بایگانیِ ژوئیه 19, 2011

رستم وسهراب

منتشرشده: ژوئیه 19, 2011 در Uncategorized

 

در نبرد واقعی بودند

گفتند: سهراب می میرد / رستم پیروز نمی شود

و این بازی در سانس بعد تکرار می شود

بهار – تابستان می شود

برگ فراوانی درختان را می پوشاند

در سبز بی کران / در یک نبرد واقعی

سهراب نمی میرد / رستم پیر می شود

از صحنه /  بیرون می رود

چراغ عوض می شود

بازی در سانس ِ بعد

زمستان بهار می شود / شکوفه ها آواز خوان

نبرد خانگی ادامه می یابد

رستم ها تکثیر می شوند/ می میرند

سهرابها می میرند در ادامه / متولد می شوند 

می گیرد از این همه رستم و سهراب بازی ها دلم

می گیرد می دانم

می گیرد

هوس آبجوی خنک دارم.

 

مهدی رودسری

2011-07-19