بایگانیِ ژوئیه 14, 2011

شعر ِسفر /سفر ِشعر

منتشرشده: ژوئیه 14, 2011 در Uncategorized

 

رسید دّر ِگرانبها از راه/  راه

ما هنوز به دست عصا نداریم

ما هنوز به سر کلاه نداریم / داریم؟

درد معده نیست

میگرن نیست

ما هنوز کفش به پا داریم

چند روز ِپیش / تولد ِپنچ سالگی من / جشن بود

هنوز به قلبش /قبلش / قلبش / چیزی بدهکارم

ماشین از رویا

عروسک از واقعیت

یا

هر کدام که می پسندید هدیۀ مناسبی ست / نیست؟

قیمت / بد نیست / هست؟

حوصلۀ فروشگاه دیگری را ندارم / داری؟

بر می گردیم ؟ نه / بر نمی گردی؟

بر می گردم / می دهم / می خرم

بر می گردم به جشن ِتولد تو.

 

مهدی رودسری

2011-07-14